ทำไมประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา อุตสาหกรรม รถEV ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

อุตสาหกรรม รถEV

ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า          หากย้อนกลับมาดูที่แหล่งที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเรานั้น จะพบว่าในอดีต ประเทศไทยเรามุ่งเน้นพัฒนา อุตสาหกรรม รถEV เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย พอ ๆ กันกับด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยการมาถึงของเทคโนโลยีที่มาช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในมิติต่าง ๆแล้วแต่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบให้ทุกธุรกิจทั้งด้านการแพทย์ การขนส่ง การผลิต อิเล็กทรอนิกส์และอาหารและการเกษตร รวมถึงยานยนต์ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ประเทศที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้และสามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆด้วยเหตุนี้แล้ว แม้ว่าประเทศไทยจะมีฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่มีแนวโน้มไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้าเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่ประเทศเราคงอยู่กับการศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงอาศัยเครื่องยนต์ก็คงไม่ใช่เรื่องที่เพียงพออีกต่อไปต่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันการวางแผน รถEV เป็นไปในแบบใดบ้างมาดูกัน  สำหรับประเทศไทยเรา ในฐานะประเทศที่เป็นผู้นำใน รถ EV Toyota  ในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน สิ่งที่ต้องปฏิวัติเป็นอันดับแรกคือการยกระดับให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคตของประเทศการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะช่วยรักษาและต่อยอดความเป็นผู้นำของฐานการผลิตยานยนต์เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียอยู่ได้ซึ่งอุตสาหกรรม รถ EV Toyota จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุนให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลางที่ล็อคเราไว้มาหลายสิบปีและอันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนไทยดีมากขึ้น สถานการณ์รถยนต์ EV ในตอนนี้ สำหรับสถานการณ์ รถไฟฟ้า EV  […]